ޑިމޮކްރަސީ އާއި شورى ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤު

*ޑިމޮކްރަސީގައި ޙުކުމް ވަނީ ރައްޔިތުންނަށެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމީ ޝޫރާގައި ޙުކުމް ވަނީ ހަމައެކަނި الله  އަށެވެ.

*އިސްލާމީ ޝޫރާގައި ޤަރާރު އިއްވުމުގެ ފުރިހަމަ އާރާއި ބާރު ލިބިގެންވަނީ ވެރިމީހާ އަށެވެ. އޭނާ އަށް އެކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރު ކުރުވުމެއް ނުވެއެވެ. މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ބޭނުން ޤަރާރެއް އިއްވުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީގައި ވެރިމީހާގެ ޤަރާރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތެވެ. އެއަޣްލަބިއްޔަތާ ޚިލާފުމުގެ ބާރެއް ވެރިމީހާ އަކަށް ލިބިގެންނުވެއެވެ. އެއަޣްލަބިއްޔަތަކީ ބާޠިލްގޮތް ކަމުގައި ވެފަ ވެރިމީހާ އެދޭ ގޮތަކީ ޙައްޤު ކަމުގައި ވިޔަސް ވެރިމީހާއަށް މަޖުބޫރު ވެވިގެން ވަނީ ބާޠިލް ގޮތަށް ތަބަޢަ ވުމެވެ.

*ޝޫރާގައި މަޝްވަރާކުރަނީ އިޖްތިހާދީ މައްސަލަ ތަކުގައެވެ. އެއާޚިލާފަށް ޑިމޮކްރަސީގައި ދީނުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވެއެވެ. އެއީ ދީނުގައި ޟަރޫރީ ގޮތުން އެގެންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއްވިޔަސް މެއެވެ. ނުވަތަ ދީނުގައި އެކަމުގެ ހުކުމް ފާޅުވެ އެނގޭ ކަމެއްވިޔަސްމެއެވެ. މިސާލަކަށް އަންހެނުން ހެދުން އެޅުމުގައި ޢައުރަ ނިވާކުރުމާއި ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުންފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގައި މަޝްވަރާކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ކުފްރުގެ ޢަމަލެކެވެ.

*އިސްލާމް ދީނުގައި މަޝްވަރާގެ އަހްލުވެރިންނަކީ ޙިއްލު އާއި އަޤުދުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

*ޑިމޮކްރަސީ ގައި ވެރިއަކު ހޮވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތައް ފަހު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުންނެވެ. ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށްފަހު ޕާލަމެންޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނުގައި ވެރިއަކު ހަމަޖެހުމުގައި އޮތީ އެންމެ 3 ގޮތެވެ. އެގޮތްތަކަކީ…. 1- ކުރިން ހުރި ވެރިމީހާ ފަހުން އަންނާނެ ވެރިޔަކަށް ވަޞިއްޔަތްކޮށް ޢަހްދު ކަށަވަރުހިއްޕެވުން. އޭގެ މިސާލަކީ: އަބޫބަކުރުގެފާނު ޢުމަރުގެފާނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރުން. 2- ޙިއްލު އާއި ޢަޤުދުގެ އަހުލުވެރިން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވެރިއަކު ހޮވުން. އޭގެ މިސާލަކީ: އަބޫބަކުރުގެ ފާނު ޚިލާފަތް ، އަދި ޢުޘްމާނުގެ ފާނު ޚިލާފަތް. 3- ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކު ވެރިކަމަށް އަރައިފިނަމަ އެވެރިއަކަށް ބޯލެނބުން. އޭގެ މިސާލަކީ: މަރުވާން އިބްނު ޙަކަމްގެ ވެރިކަމެވެ.

*ޑިމޮކްރަސީގައި ޖާހިލުމީހާ އާއި ޢިލްމުވެރިޔާ އާއި އެއްވަރެވެ. އަދި ކިއެއްތަ ބައެއްފަހަރު ޢިލްމުވެރިޔާގެ އަޑަށްވުރެ ޖާހިލު މީހާގެ އަޑުގަދައެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމީ ޝޫރާގައި އެދެމީހުން އެއްވަރުވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި ޖާހިލު މީހާގެ ރައުޔަށް ބެލުމެއްނެތެވެ.

*އިސްލާމީ ޝޫރާގައި الله އަށް އުރެދުމެއް ނުވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެރިމީހާއަށް ކިޔަމަން ވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އަދި ވެރިޔާއާ އިނދިކޮޅު ހެދުމަކީ ފާފައެކެވެ. އަދި ވެރިމީހާގެ ޢަބުރަށް އަރައިގަނެ ފަޟީޙަތްކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ބޮޑުފާފައެކެވެ. ނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީގައި ކަންހިނގަނީ މިއާ ޚިލާފަށެވެ.ޑިމޮކްރަސީގައި ޕާލަމެންޓުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވެރިމީހާގެ ހުކުމާއި ޚިލާފުވެ އިނދިކޮޅު ހެދުމުގެ ހުއްދަ އޮވެއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ބައެއްފަހަރު ވެރިމީހާ ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމުގެ ބާރުވެސް ޕާލަމެންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

*ޝޫރާގެ މަތިވެރި ނިޒާމުގައި އިސްލާމުން އެކަތިގަނޑަކަށް ހަދައިދެއެވެ. ބައިބައިވުމާއި ވަކިވަކިވެގަތުން ނައްތާލައެވެ. އެއާޚިލާފަށް ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފައްދާ ޕާޓީ ޕާޓީ ތަށް ހެދުމުގެ ހުއްދަދީ ރައްޔިތުން ތެރޭގައި ވެރިމީހާ އަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ރޫހު އުފައްދާ، ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ނޭއްގާނީ ކަން އާލާކުރުވާ ޠާޣޫތީ ނިޒާމެކެވެ.

*އިސްލާމީ ޝޫރާގައި އަންހެނުންނަށް ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީގައި އަންހެނުންނަށް އެފުރުޞަތުލިބިގެންވެއެވެ.

*ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ކާފަރުން އިސްލާމްދީން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ހަދައިގެން އުޅޭ ޠާޣޫތީ ނިޒާމެކެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމީ ޝޫރާ އަކީ އެއްމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ الله ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ޝަރުޢު ކުރައްވާފައިވާ އިލާހީ ފުރިހަމަ ޤާނޫނެވެ.

އިސްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Flickr Photos

welcome

%d bloggers like this: