!ޑިމޮކްރަސީ އަކީ މުސްލިމުންގެ މިނިވަންކަން ނަގައިލުމަށް ހުޅުވައިލެވޭ ދޮރެކެ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަން ޤައުމެކެވެ. އެއް ދީނަކަށް ތަބަޢަވާ އެއްބައިވަންތަ އެއްބައެއްވަންތަ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ބިމެކެވެ. އަމަންއަމާން ކަމުގައި އެހެނިހެން މީހުން މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމުންއައި ތަނެކެވެ. އެހެނަސް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ މިއޮތީ ބަދަލުވެފައެވެ. ދިވެހިން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ދިވެހިންގެ އާދަކާދަތައްވެސް މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ޣަރަޤުވެފައެވެ. ލާދީނީ ފިކުރުތަކާއި ބައިބައިވުމަށް ގޮވާލާ އޮއިވަރުތަކުގައިޖެހިފައެވެ. ދުލާއި ޤަލަމުގެ ލަގަން ހިފަހައްޓަން ނޭގޭ ލިޔުންތެރިންނާއި، ޙަޤިޤަތް ފޮރުވައި ދޮގު ތެދަށް ހަދައި އަދި ތެދު ދޮގަށް ހަދާ ނޫސްވެރިންނާއި، ރުއްގިނަކުރުމަށް އަނގަ ގަދަ ކުރާ ޖާހިލުންނާއި، މިނިވަންކަމާއި ދީން ފަސާދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މުޝްތަޝްރިގުންނާއި ކެހިވެރިންގެ މަޅިތަކަށް މަޑުމަޑުން ފެތެމުން ދާކަމީ މިއަދު ސަލާމަތް ބުއްދިއެއްހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވިސްނޭނެކަމެކެވެ.

ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަން ފޭރިގަނެވޭނޭ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްތަށް ހުރެއެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންނާއި، އެހީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ފައިސާގެ ނޫޓުންނާއި، ޚިޔާނާތްތެރިންގެ އަތްމަތިންނާއި، ފިކުރީ ހަނގުރާމައިގެ އެހީގައްޔާއި ކަނޑި ބަޑީގެ އެހީގައެވެ. އަދި މިނޫންވެސް އެކި އެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައެވެ. މިގޮތުން، ހުޅަނގުގެ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ މުސްލިމުންގެ މުޖްތަމަޢުތަކަށް ފިކުރީހަނގުރާމާއިގެ އެންމެ ތޫނު ހަތިޔާރު ކަމުގައިވާ ޑިމޮކްރަސީގެ ޒަރީޢާއިން ޙަމަލާދިނުމެވެ. ނުވަތަ ޑިމޮކްރަސީ ފެތުރުމެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް މިނިޒާމް މިވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ.

ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާނަމަ ވެ. އެދޮރުގެ ތެރެއިން ބޭރުގެ އެކި ނުފޫޒުތައް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި އާދެއެވެ. އިންސާފުވެރި ލޮލަކަށް، ދުނިޔޭގެ މަޝްރިޤާއި މަޣުރިބަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ޑިމޮކްރަސީގެ ޙަޤީޤަތް ފެންނާނެއެވެ. ޑިމޮކްރަސީއަކީ ހަމަޖެހުމާ އަމާންކަން ގެނެސްދޭ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްކަމުގައި މީހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިދެންނެވި އިންސާފުވެރި ލޮލަކަށް ފެންނާނޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޑިމޮކްރަސީ އެޤައުމެއްގައި ތަންފީޒު ކޮށްފި ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި އޮންނަކަމަކީ މުޒާހަރާ ކުރުން ކަމެވެ. ޕާޓީތަކަށް ބެހިގެންގޮސް އެއްބައިވަންތަކަން ނެތިދިއުން ކަމެވެ. ގިނަބަޔަކު (މެޖޯރިޓީ) މަދުބަޔެއް (މައިނޯރިޓީ) ގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވާ މަންޒަރު ކަމެވެ. އެކެއްގެ ޚަންޖަރު އަނެކާގެ ކަރުގައި ހިންގާލެވޭ މަންޒަރުކަމެވެ. ލޭގެ ކޯރުތަކުން އަނިޔާވެރިންގެ އަތްތައް ދޮވެލެވޭ މަންޒަރު ކަމެވެ. ކުށެއްނެތް އެތައްބަޔެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިކަން ތަންފީޒުކުރެވޭ ތަންކަމެވެ. ދެން ސުވާލުދަންނަވަމެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ސަބަބުން ލިބެނީ، ހަމަ އަމާން ކަންތޯއެވެ؟

ޤައުމެއްގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއި މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާ ކުރާ އެކައްޗަކީ އެޤައުމެއްގެ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ދީނެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އެގޭ އެއްކަމަކީ އެޤައުމުތަކުގައި ހިގާ ގިނަ ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިގަނީ ތަފާތު ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ މެދުގައި ދީނީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ކަމެވެ. އެހެނަސް އެޤައުމެއްގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްދީނަކަށް ތަބަޢަވާނަމަ އެތަނެއްގައި އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާނުވެއެވެ. ޑިމޮކްރަސީއަކީ އިންސާނިއްޔަތައް ކަނޑެއެޅިފައިވާ އިންތައް ފަހަނަޅައިދިޔުމަށް ގޮވާލާ ބާޠިލު އެއްޗެކެވެ. ޑިމޮކްރަސީ ދަޢުވަތުދެނީ ދީނީ މިނިވަންކަމަށެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ އެޤައުމެއްގައި ބޭނުން ދީނަކަށް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު ރޯވެ ބޮޑެތި ލޭއޮހޮރުވުންތައް ހިގާކަމެވެ. އޭ ދިވެހީންނޭވެ! ދީނީ މިނިވަންކަން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިނަ ނުދެއްވާށެވެ! އިސްލާމްދީނުގައި ސާބިތުވެ ތިއްބަވާށެވެ. އެދީނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބައިބައިވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްބައިވަންތަކުރުވާ ދީނެވެ. އެހެން ދީނަކަށް ތަން ދެވިއްޖެނަމަ ހަމައެޔާވިދިގެން ތަން އެދެވެނީ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ހަލާކަށެވެ. ފަހެ ވިސްނާ ބަޔަކަށް ﷲގެ މިދީނުގެ މަތިވެރިކަން ވިސްނޭނެއެވެ.

އެޖަންގައްޔަކުން ޙިމާރާއި، ހިޔަޅާއި، ކުއްތާއާއި މިނިކާވަގު ގޮވާ އަޑު ގުގުމަމުން ދަނިކޮށް ސިންގާއެއްގެ އަޑު އިވޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ އެ ސިންގާ ކިތަންމެ ހޭރުނަސް އެހެން ޖަނަވާރުތަކުގެ އަޑުގެ ތެރެއަށް އޭތީގެ އަޑު ފަނޑުވެގެން ހިގައިދާނެއެވެ. ކޮންމެ މުޖްތަމަޢެއްގައިވެސް ހެޔޮވިސްނޭ ، ބުއްދިވެރި އަދި ދީންވެރި ހެޔޮލަފާ މީހުން މަދުވާނެއެވެ. ހަވާނަފްސާއި، ދަހިވެތިކަމާއި މަކަރުވެރިކަމުން ފުރިފައިވާ ޖާހިލު މީހުން ގިނަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޞާލިހު ހެޔޮލަފާ މަދު ބައެއްގެ އަޑު މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ހަވާނަފްސަށް އަޅުކަންކުރާ ޖާހިލުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެވޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަތިވެރިކަމަކީ މިދެންނެވި ހަވާނަފްސުގެ އަޅުންގެ ދޫތަކުގައި ތަޅު އަޅުވަދޭ ކަމެވެ. ކޮންމެ ޙިމާރަކާއި ހިޔަޅަކާއި ކުއްތާއަކަށް ނުވަތަ މިނިކާވަގަކަށް ހަޅޭއްލެވުމުގެ ބާރެއް އެޝަރީޢަތުގައި ލިބިދީފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާ ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޢިލްމުވެރިންނާއި ތަޖުރުބާކާރުންފަދަ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މީހުންނަށެވެ.

ޑިމޮކްރަސީގައި ކަންތައްތައް ހިގަނީ މިއާއި މުޅިން ޚިލާފަށެވެ. ޑިމޮކްރަސީގައި، މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ޙިމާރަކާއި ކުއްތާއެއްގެ އަނގަ ހުޅުވައިދެއެވެ. ހަވާނަފްސަށް ތަބަޢަވާ ޖާހިލުންގެ ކަނޑިތަކަށް މުޖްތަމަޢާއި ވެރިކަމުގެ މޭމަތި ހުޅުވާލަދެއެވެ. ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް، ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް އަދި ހަވާނަފްސާ އެއްކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދެއެވެ. ޑިމޮކްރަސީ އަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް ދޮގެކެވެ. އޮޅުވައިލުމެކެވެ. ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު، އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވެރިކަންކުރެވެންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކުރެވިއްޖެ ނަމަ ވެރިޔަކު އިސްކުރުމުގެ މާނައެއްނެތެވެ. އެހެނީ އޭރުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ވެރިޔެކެވެ!

ޑިމޮކްރަސީއަކީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް މީހުން އެއްކުރުވާ އެއްޗެކެވެ. ކަނޑިޔާއި ބަޑިން ވާހަކަދެއްކުމަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލާ ހަރުކަށި ގޮވާލުމެކެވެ. ކާފަރުންގެ ދަގަޑު ދަހަނާއެވެ. މަކަރުވެރިންގެ އައްޑަނައެވެ. ޝައިޠާނާގެ މަންތިރިއެވެ. ޝިރުކުގެ އަޞްލެކެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މިސްކީނު އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ވަށާއިގެން އުނިކަމަކަށްފަހު އުނިކަމެއް އަދި ބަލިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލިކަމެއްވާ އެއްޗެކެވެ. ﷲ ގެ ޢަދުއްވެކެވެ. ޑިމޮކްރަސީ ގޮވާލަނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޒަމީރު ވިއްކާލުމަށެވެ. ޑިމޮކްރަސީ އެދި ގޮވަނީ ބައިބައިވުމަށެވެ. ހަމަބުއްދިހުރި މުސްލިމަކު ޑިމޮކްރަސީގެ އަވާގައި ނުޖެހޭނެއެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ދޫކޮށްލައި އެއަށް ކުޅުޖަހައި އިހާނެތިކޮށް ހިތުމަށްފަހު ޑިމޮކްރަސީގެ އެހީގައި ކުރިއަރައިދިއުމަށް އެދޭ މީހާގެ މިސާލަކީ އުޑަށް ކުޅުޖަހަން މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ މިސާލެވެ. އެކުޅު އަނބުރާ އެކުޅު ޖެހި މީހާގެ މޫނަށް ނުވަތަ އެމީހަކު އެބިމެއްގެ މަތީގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ހުރި ބިމަށް ވެއްޓެއެވެ. އުޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ނިކަމެތިވެގެންދަނީ ހަމަ އެކުޅު ޖެހި މީހާއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރިޢަތް ދޫކޮށް ޑިމޮކްރަސީފަދަ ޠާޣޫތީ ނިޒާމަކަށް ބޯލަބައި އަޅުވެތިވެއްޖެ މީހާ، ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެމީހަކު ފަޤީރުވެ މިސްކީނުވެއްޖެއެވެ. އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ﷲ ގެ ޝަރީޢަތް ނުފުދިއްޖެ މީހާއަށްވުރެން ވަކި ފަޤީރު ނުވަތަ މިސްކީނު މީހަކު ވޭތޯއެވެ؟ ފަހެ އެފަދަ މީހަކު އަމިއްލައަށް ނިކަމެތި ކަމުގެ ހެދުން އަޅައި ބޮޑުވެގެންވާ ގެއްލުމަކަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ﷲ ގެ ޝަރީޢަތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް، އުނިކަމެއް ނާންނާއެވެ. ބަޔަކު ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް ﷲ ގެ ޝަރީޢަތް މިބިންމަތީގައި ޤިޔާމަތާއި ހަމަޔަށް ދެމިއޮންނާނެއެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާއި އޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް ހުރީ ގެއްލުމާއި ހަލާކާއި ނިކަމެތިކަމެވެ.

އިސްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Flickr Photos

welcome

%d bloggers like this: