ކޮންމެ ސިޙުރުވެރިއަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ބެލޭނެތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: ސިހުރުވެރިންނަކީ ޝައިޠާނުންގެ ބޭނުން ހިފައި ޖިންނީން އެދޭ ކަންތައްތައް ކޮށްގެން އެތަކެއްޗަށް ކުއްތަންވާ ބައެކެވެ. އެއީ ﷲ ފިޔަވައި އެތަކެއްޗަށް ޤުރްބާންކޮށްގެންނެވެ. އަދި ﷲ އާއެކުގައި ނަމަވެސް އެތަކެއްޗަށް ދުޢާކޮށްހަދައިގެންނެވެ. އަދި އެތަކެއްޗަށް ކިޔަމަންވުމުގެ ގޮތުން ޒިނޭކުރުމާއި ރާބުއިމާއި ހަރާމްތަކެތި ކެއުމާއި ނަމާދުއެޅުމާއި ނަޖިސްތަކެތި ގައިގައި އުނގުޅުމާއި މުޑުދާރު ތަންތަނުގައި އުޅުންފަދަ ކަންކަމުން ﷲ އަށް އުރެދިގެންނެވެ. އެއީ ސިހުރު ޖައްސަން ބޭނުންވާ މީހާއަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ގެއްލުން ދިނުމާއި ދެމަފިރީން ދުރުކުރުމާއި (މީހުންނަށް ނޭނގޭ) ޣައިބުގައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ވަގަށްނަގާފައިވާ އެއްޗެތީގެ ޚަބަރުތައް ހޯދުމާއި ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ވާތަން ހޯދުން ފަދަ، ސިހުރުވެރިޔާ އެދޭ ކަންކަމަށް ޝައިޠާނާ އިޖާބަދޭތޯއެވެ. މިފަދަ ސިޙުރުވެރިއަކީ މުޝްރިކެކެވެ. ކާފިރެކެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރާއިރު ޝައިޠާނާއަށްވެސް އަޅުކަންކުރެއެވެ. މިއީ ބޮޑު ޝިރުކެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ވާނީ ކާފިރަކަށެވެ. މިފަދައިން މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާތީއެވެ.
(وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) البقرة/102
“ސުލައިމާނުގެފާނު ކާފިރުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. އެކަމަކު އެޝައިޠާނުން ކާފިރުވިއެވެ. އެމީހުން މީސްތަކުންނަށް ސިޙުރު ދަސްކޮށްދީގެންނެވެ.”

އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
(وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) البقرة/102

“ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންބޭކަލުންނީ ފިތުނައެކޭ. (އީމާންކަން ހުރިވަރު ބެލުމަށްވެވޭ އިމްތިޙާނެކޭ) ފަހެ ތިބާ (ސިޙުރު ދަސްކޮށްގެން) ކާފިރު ނުވާށޭ (މިފަދައިން) އެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވުމަށްފަހު މެނުވީ އެދެބޭކަލުން އެއްވެސް މީހަކަށް (ސިޙުރު) އުނގަންނައި ނުދެއްވައެވެ.”
 އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم  ވަނީ ސިޙުރުހަދާ މީހާ ޤަތުލުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. ޙަދީޘްގައި ވެއެވެ. (حد الساحر ضربة بالسيف) “ސިޙުރުހަދާ މީހާގެ ޙައްދަކީ ކަނޑިން ޖެހުމެވެ.”  ]رواه الترمذي (1460)والدار قطني (3/114) والحاكم (4/360) والبيهقي (8/136) ، وانظر السلسلة الضعيفة 3/641 رقم 1446[. މިކަންކަމަށް ބަލާއިރު ސިޙުރު ހަދާ މީހާވާނީ ކާފިރަކަށެވެ. އޭނާ ނަމާދުކޮށް ރޯދަ ހިފައި ޤުރްއާންކިޔަވައި ދުޢާކޮށް އުޅުނު ނަމަވެސް މެއެވެ. ޝިރުކަކީ ޢަމަލުތައް ބާޠިލުވާ ކަމެކެވެ. والله أعلم.

=اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص 11=

http://islamqa.com/ar/ref/7870

އައްޝައިޚް އިބްނު ޖިބްރީން
ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަމީޒް އަޙްމަދު

އިސްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Flickr Photos

welcome

%d bloggers like this: